Oficiální stránky obce


Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Název:Obec Semčice
Důvod a způsob založení:Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990, jako územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Obec zajišťuje výkon veřejné správy (samosprávy a státní správy) v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.
Organizační struktura:Obec je řízena starostou, místostarostou a zastupitelstvem obce se 7 členy včetně starosty zvolenými podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí.
Zřizované organizace::Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice
Kontaktní spojení:Kontaktní poštovní adresa / Adresa pro osobní návštěvu

Semčice 10, 294 46 Semčice

ID datové schránky: 2gcak53

Úřední hodiny pro osobní návštěvu

Telefonní čísla: 326 388 286, 326 388 130

Adresa internetové stránky: www.obecsemcice.cz
Adresa e-podatelny: ou@obecsemcice.cz

Platby a účty:číslo účtu: 0483214379, kód banky: 0800

DIČ
:
:
00238597
Obec není plátcem daně z přidané hodnoty.
Dokumenty:

Rozpočet
Rozpočtový výhled
Rozpočtová opatření

Žádosti o informace lze podat:

ústně: na Obecním úřadě v Semčicích
telefonicky
písemně (formulář .doc, 70 kB)
e-mailem: ou@obecsemcice.cz

Příjem žádostí, žádosti, podněty, návrhy či jiná podání lze podat::

ústně: na Obecním úřadě v Semčicích
telefonicky
písemně
e-mailem ou@obecsemcice.cz

Opravné prostředky:Opravné prostředky proti rozhodnutí povinného subjektu (starosty obce) učiněné ve správním řízení se podávají u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Úhrady za poskytování informací:Za poskytování informací se nepožaduje žádná úhrada, hradí se pouze poplatek spojený s pořízením fotokopie: 2 Kč/ks
Formuláře:Seznam dokumentů ke stažení
Popisy postupů:Návody pro řešení životních situací  
Předpisy:Předpisy a vyhlášky jsou přístupné k fyzickému nahlédnutí na OÚ.

Nejdůležitější používané zákony v souvislosti činností obcí
Vydané právní předpisy - Obecně závazné vyhlášky

Licenční smlouvy:Výhradní licence nebyly poskytnuty
Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.: